เครือข่าย

FI Network

Government Agency

COLLABORATIVE NETWORK

Universities

เมืองนวัตกรรมอาหาร

มีหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และมหาวิทยาลัยที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอาหาร เพื่อให้บริการและพัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคเอกชนที่เข้ามาดำเนินการ