บริการ: แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในการบริการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย

สนับสนุนการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Manpower)

 • แนะนำ เชื่อมโยงนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้ประกอบการ เพื่อทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร
 • จัดสัมมนา อบรม และการแลกเปลี่ยนแนวโน้ม ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

บริการข้อมูลด้านการวิเคราะห์ทดสอบ (Machine)

 • ให้บริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
 • ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการใช้บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัยที่ทันสมัยในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ และการสนับสนุนทางด้านการเงิน (Money)

 • สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
 • สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 300 %
 • ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย
 • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

บริการข้อมูลวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
(Material Sourcing)

 • จัดตั้ง Ingredient และ Packaging Library แบบ Offline และ Online เพื่อบริการข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัยในเครือข่ายของ Food Innopolis

พื้นที่เช่าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Place)

 • พื้นที่เช่าเพื่อการทำวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในรูปแบบที่ให้บริษัทเข้ามาตกแต่งเอง (Modular Design) และแบบพร้อมใช้ (Ready-to-move-in lab) รวมทั้งมีที่ดินเปล่าสำหรับสร้างอาคาร/ศูนย์วิจัย และสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Pilot Plant)

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษ (Special Platforms) เพื่อสร้างความเข้มเข็งในการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารของประเทศ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ได้แก่

 • Regulatory and Government Affairs
 • Flavor and Sensory
 • Food Maker Space
 • Future Food Lab
 • Food Pilot Plant
 • Advance Testing and Analysis
 • Knowledge Forum
 • Global Network
 • Food Tech Accelerator

ความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับโลก (Global Network)

 • เชื่อมโยงความร่วมมือด้านการทำวิจัย, การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการ
 • จัดอบรม สัมมนาร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ

บริการ: Special Platforms

Regulatory and Government Affairs
Facilitation

บริการเชื่อมโยง แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

Flavor and Sensory
Advance training and workshop

บริการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นรส และการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส ทั้งด้านรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส และลักษณะทางกายภาพ จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้และผลักดันให้เกิดผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นรส

Food Maker Space
Space & equipment for learning & turn ideas to prototype

บริการเชื่อมโยงพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านของวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการในแปรผลทางความคิดออกมาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร

Future Food Lab
RDI space & mentor for food tech SMEs

บริการสนับสนุนพื้นที่ห้องปฏิบัติการสำหรับทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยการทำงานร่วมกับทีมอาจารย์และนักวิจัยที่ช่วยแนะนำผู้ประกอบการตลอดการทำวิจัย ฯ

Food Pilot Plant
For R&D, scale-up, and OEM (GMP & non-GMP)

บริการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในการเข้าถึงโรงงานต้นแบบสำหรับขยายกำลังผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการ / การทดลองผลิตสินค้าเพื่อทดลองตลาด

Advance Testing & Analysis
Comprehensive & state of the art facilities

บริการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารทั้งของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

Knowledge Forum
Food Talks & Frontier in Food

บริการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิ FI Food Talks, Frontier in Food เป็นต้น

Global Network
Annual Int’l Symposium & Int’l collaborative network

บริการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารจากต่างประเทศทั้งในด้านของการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เข้ามาในประเทศไทย ตลอดจนการดึงดูดบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกเพื่อมาลงทุนในประเทศไทย

Food Tech Accelerator
Mentoring & coaching, startups to next steps

บริการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และการขยายโอกาสทางการตลาด