บริการ: Special Platforms

Regulatory and Government Affairs
Facilitation

บริการเชื่อมโยง แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

Flavor and Sensory
Advance training and workshop

บริการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นรส และการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส ทั้งด้านรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส และลักษณะทางกายภาพ จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้และผลักดันให้เกิดผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นรส

Food Maker Space
Space & equipment for learning & turn ideas to prototype

บริการเชื่อมโยงพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านของวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการในแปรผลทางความคิดออกมาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร

Future Food Lab
RDI space & mentor for food tech SMEs

บริการสนับสนุนพื้นที่ห้องปฏิบัติการสำหรับทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยการทำงานร่วมกับทีมอาจารย์และนักวิจัยที่ช่วยแนะนำผู้ประกอบการตลอดการทำวิจัย ฯ

Food Pilot Plant
For R&D, scale-up, and OEM (GMP & non-GMP)

บริการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในการเข้าถึงโรงงานต้นแบบสำหรับขยายกำลังผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการ / การทดลองผลิตสินค้าเพื่อทดลองตลาด

Advance Testing & Analysis
Comprehensive & state of the art facilities

บริการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารทั้งของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

Knowledge Forum
Food Talks & Frontier in Food

บริการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิ FI Food Talks, Frontier in Food เป็นต้น

Global Network
Annual Int’l Symposium & Int’l collaborative network

บริการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารจากต่างประเทศทั้งในด้านของการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เข้ามาในประเทศไทย ตลอดจนการดึงดูดบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกเพื่อมาลงทุนในประเทศไทย

Food Tech Accelerator
Mentoring & coaching, startups to next steps

บริการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และการขยายโอกาสทางการตลาด