Food Innopolis มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุนภาคเอกชน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย รวม 35 หน่วยงาน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เพื่อร่วมผลักดันให้ Food Innopolis เป็นเขตลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของภาคเอกชน เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร

Food Innopolis มีหน่วยงานพันธมิตรที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหาร เพื่อให้บริการและพัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคเอกชนที่เข้ามาดำเนินการใน Food Innopolis ได้แก่