• ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

  ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
 • ดร.เอกอนงค์ จางบัว

  ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. และประธานฝ่ายปฏิบัติการเมืองนวัตกรรมอาหาร
 • นายปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

  นักพัฒนานโยบาย
 • น.ส.สุธีรา อาจเจริญ

  ผู้จัดการโครงการ
 • น.ส.โชติกา หนูทอง

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด
 • น.ส.นัฐฐยา วงษ์สวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด
 • น.ส.มนัสวี เรืองเดช

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด
 • น.ส.กมลลักษณ์ มาสำโรง

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด
 • น.ส. วณิชชา เรืองปราชญ์

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
 • น.ส. พัชรีรัตน์ อินทร์แสง

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
 • นายมารุต ใจหลัก

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
 • น.ส.กวิสรา สุขสุเมฆ

  เจ้าหน้าที่สนับสนุน