• นาย อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

  ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
 • นางสาว เอกอนงค์ จางบัว

  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • นาย ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • นาง อมรพันธ์ กลั่นจุ้ย

  ที่ปรึกษาอาวุโส
 • นาย สันติ ธนิตวัฒนศักดิ์

  ที่ปรึกษา
 • นางสาว กรองจิตร สมใส

  ที่ปรึกษา
 • นางสาว สุธีรา อาจเจริญ

  ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • นางสาว โชติกา หนูทอง

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 • นางสาว นัฐฐยา วงษ์สวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 • นางสาว มนัสวี เรืองเดช

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 • นางสาว กมลลักษณ์ มาสำโรง

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 • นางสาว วณิชชา เรืองปราชญ์

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 • นางสาว พัชรีรัตน์ อินทร์แสง

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 • นายมารุต ใจหลัก

  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 • นางสาว กวิสรา สุขสุเมฆ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นาง เพียงเดือน ดุษฎี

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป