• 144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2)
  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 • 0-94341-7111
  0-94249-7333
  0-94340-4333

 • bd@foodinnopolis.or.th

  • วันและเวลาทำการ:
  • จันทร์ - ศุกร์
   8:30 - 17:30 น.

Send Us a Message

This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Accept Privacy policy