อบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น”

Facebook

อบรมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น"

ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการอาหาร บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (มีค่าใช้จ่าย)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น: พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นอย่างไรให้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ?”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทักษะการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพเบื้องต้น นำไปสู่การพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการที่มีหลักฐานทางวิชาการที่รองรับ


กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

เฉพาะภาคบรรยาย (online) วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ท่าน (รับเพียง 80 ท่าน)


ภาคบรรยาย (online) วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

และภาคปฏิบัติ (on-site) วันที่ 7- 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ท่าน (รับจำนวน จำกัดเพียง 15 ท่าน)


สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง

https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-644-8704 E-mail: montita.onr@mahidol.ac.th

หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th