Elementor #2253

144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:30 น. 0-94341-7111 0-94249-7333 0-94340-4333 bd@foodinnopolis.or.th http://foodinnopolis