เลื่อน!!! FI@Kasetsart Food Talks #4

Share on facebook Facebook เลื่อน!!! FI@KASETSART FOOD TALKS #4 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ !!! ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ บรรยาย Drying Technology for Food SMEs เป็นวันจันทร์ที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 13.30-14.30 น. กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4 หัวข้อ “Drying Technology for Food SMEs” เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) วิทยากรโดย ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ท่านสามารถติดตามการบรรยายได้ที่ Facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University ในวันที่ … Read more

FI@Kasetsart Food Talks #5

Share on facebook Facebook FI@KASETSART FOOD TALKS #5 ข่าวประชาสัมพันธ์ พลาดไม่ได้!! กับกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #5 “Beverage ideas: Hemp, Cannabis and Kratom” แนวคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: กัญชง กัญชา และกระท่อม โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) วิทยากรโดย รศ.ดร.ธานี ศรีวงชัย คณบดีคณะเกษตร และ ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม ผู้เชี่ยวชาญจากหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากกัญชา กัญชง และ กระท่อม ห้ามพลาด !! สามารถติดตามการบรรยายผ่าน Facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University … Read more

NSTDA ACCEL: Demo Days

Share on facebook Facebook NSTDA ACCEL: DEMO DAYS กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center) โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU-C) ขอเชิญผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Deep Tech Startup) เข้าร่วมกิจกรรม NSTDA ACCEL: Demo Days ภายใต้โครงการ “NSTDA Deep Tech Acceleration: แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก” ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 รูปแบบ Online ผ่าน Webex Meeting และ Facebook Live พบกับ สุดยอด 24 Deep Tech Startups … Read more

FI@Kasetsart Food Talks #4

Share on facebook Facebook FI@KASETSART FOOD TALKS #4 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) จัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร: Drying Technology for Food SMEs” วิทยากรโดย ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ท่านสามารถติดตามการบรรยายได้ที่ <> Facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

Food Talks 2021 #10: The Sensory Attributes: The key success in product development to win consumer satisfaction

Share on facebook Facebook FOOD TALKS 2021 #10: THE SENSORY ATTRIBUTES-THE KEY SUCCESS IN PRODUCT DEVELOPMENT TO WIN CONSUMER SATISFACTION พบกับกิจกรรม *Food Talks 2021 #10 “Sensory Attributes: The key success in product development to win consumer satisfaction” ลักษณะทางประสาทสัมผัส: ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค* โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSCR) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะทางประสาทสัมผัสต่างๆในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคพึงพอใจและดึงดูดใจมากขึ้น อาทิ สีและลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ทางประสาทสัมผัสในแต่ละจุดสัมผัส … Read more

Series of Aroma Talk EP5

Share on facebook Facebook SERIES OF AROMA TALK EP5 ห้ามพลาด!!! กิจกรรม Series of Aroma Talk EP5 หัวข้อ Enhanced the Extraction for Flavor Analysis สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis ร่วมกับ Flavor Academy, Gerstel และ WTE EP นี้พบกับวิทยากร Dr.Christina Liew, Regional Application Chemist, GERSTEL LLP, Singapore และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการวิเคราะห์กลิ่นรส กับทีม Flavor Academy Key Topics; Combination Extraction Techniques; Stir bar and Thin … Read more