PADTHAI Social Enterprise #2

Facebook PADTHAI SOCIAL ENTERPRISE #2 ลงทะเบียน *เปิดรับสมัครแล้วในโครงการ “PADTHAI Social Enterprise #2″* เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ *สิ่งที่ท่านจะได้รับ* *การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน *การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม *โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ *การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจร โดย One Stop Service จาก FoodInnopolis และหน่วยงานเครือข่าย *เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ FoodInnopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator *สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้* *ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise … Read more

Frontier in Foods 2022 #2

Facebook FRONTIER IN FOODS 2022 #2 ลงทะเบียน สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Frontier in Foods 2022 #2 “เปปไทด์และโปรตีนไฮโดรไลเสต: นวัตกรรมเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์” ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร BIOTEC สวทช. ที่จะมามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของโปรตีน เปปไทด์ และโปรตีนไฮโดรไลเสต เทรนด์การบริโภคทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึงการวิจัย นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค เชิญลงทะเบียนและเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน ใน วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook: Foodinnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/sTm2n96BCSETMyiH7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

FI@Kasetsart Rookie Boot Camp – How to Create Attractive and Unique Packaging Design

Facebook FI@KASETSART ROOKIE BOOT CAMP – HOW TO CREATE ATTRACTIVE AND UNIQUE PACKAGING DESIGN ลงทะเบียน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ Save the Date!! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Rookie Boot Camp ในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ (How to Create Attractive and Unique Packaging Design)” ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ – หลักการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ – การสร้างเอกลักษณ์สินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์ – นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิทยากรโดย ดร.เจนณัช สดไสย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ … Read more

How to Make Plant-Based Meat Alternatives Workshop

Facebook HOW TO MAKE PLANT-BASED MEAT ALTERNATIVES WORKSHOP ลงทะเบียน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives ไม่ควรพลาด!! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ  “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” โดยมีโปรแกรมการอบรมใน 2 Series Series ที่ 1: ทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives วันที่ 15-16 กันยายน 2565 Series ที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก … Read more

Radio-Frequency Workshop

Facebook RADIO-FREQUENCY WORKSHOP ลงทะเบียน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยนเรศวร (FI@NU) อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมกับ บริษัท ทีซัส เฟบิกซ์ ฟู๊ดเทค จำกัด และ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio-Frequency: RF) ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ในรูปแบบ Online และ On-site วิทยากรโดย ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณกฤษฎ์ ลาชโรจน์ บริษัท ทีซัส เฟบิกซ์ ฟู๊ดเทค จำกัด   หัวข้อการบรรยาย การแปรรูปอาหารด้วย RF ความแตกต่างระหว่างคลื่น Radio และ คลื่น Microwave แนวทางการใช้ RF … Read more

Meet the Food Expert by FI

Facebook MEET THE FOOD EXPERT BY FI ลงทะเบียน เปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้อง !! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการจัดทำฉลากอาหารและเครื่องดื่ม สมัครเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นแบบ *one on one* กับผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับฉลากอาหารและการคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบอาหาร เพื่อใช้แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรม *“Meet the Food Expert by FI”* หัวข้อ *“ฉลากอาหาร และการคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์”* โดยได้รับเกียรติจาก *ผศ.ดร. ภัทราทิพย์ รอดสำราญ* อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารและที่ปรึกษาด้านการแปรรูปอาหาร จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา กำหนดจัดกิจกรรมใน วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/zpmRjcQV2fe7CF3D9 ปิดรับสมัครวันที่ 10 กันยายน 2565 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด) และท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email … Read more

Pilot Plant Rally

Facebook PILOT PLANT RALLY ลงทะเบียน *Food Innopolis* พาเปิดบ้านหน่วยงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร *”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”* วิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม *Pilot Plant Rally* กิจกรรมที่จะพาเปิดบ้านหน่วยงานเครือข่าย Food Innopolis เยี่ยมชม Facilities และ Services ที่พร้อมให้บริการ พลาดไม่ได้! โดยเฉพาะผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ – เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยรีทอร์ท – เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม – เทคโนโลยีการผลิตเนย – เยี่ยมชมโรงเรียนการเรือน และฟาร์มหอมขจร ฯลฯ *วันพุธที่ 21 กันยายน 2565* ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย https://forms.gle/5eZCdvDJobTEVUcc9 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น (เข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่าน … Read more

FI@Kasetsart Food Forum #5/2022

Facebook FI@KASETSART FOOD FORUM #5/2022 ลงทะเบียน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เตรียมตัวให้พร้อม!! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #5/2022 ในหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ (Valorization of Animal-Based Industrial By-Products)” ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ – วัตถุดิบจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และอาหารทะเล – สมบัติเชิงหน้าที่ของสารประกอบมูลค่าสูงที่ได้จากกระบวนการสกัด – กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart … Read more

Big Idea Food Competition 2022

Facebook BIG IDEA FOOD COMPETITION 2022 ลงทะเบียน โอกาสครั้งสำคัญมาถึงแล้ว สำหรับ startup ในกลุ่ม Plant-Base Food / Fermentation-based Food กับ การประกวดนวัตกรรมอาหารในโครงการ “Big Idea Food Competition 2022” FoodInnopolis ร่วมกับ Big Idea Venture (BIV) จัดการประกวดนวัตกรรมอาหาร เพื่อเฟ้นหาสุดยอด Startup ในกลุ่ม Plant-Based Food / Fermentation-based Food ในโครงการ“Big Idea Food Competition 2022 (BIFC 2022)” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร > ต้องดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ในกลุ่ม Plant-Based … Read more

INDIA-THAILAND MARKET ACCESS PROGRAM

Facebook INDIA-THAILAND MARKET ACCESS PROGRAM ลงทะเบียน [สำหรับ Startup/SMEs] เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับ “Startup ด้านเกษตรอาหาร” ที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศอินเดีย เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) ร่วมกับ Kerala Startup Mission (ประเทศอินเดีย) ดำเนินการจัดกิจกรรม “INDIA-THAILAND MARKET ACCESS PROGRAM : Unlock key business opportunities access the Indian market” ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ผ่านทาง Zoom meeting และ Facebook Live ขอเชิญชวน Startup ด้านเกษตรอาหาร เข้าร่วมการ Pitching เพื่อนำเสนอธุรกิจ แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกับนักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจและตลาดในประเทศอินเดีย ท่านจะได้รับ – โอกาสในการนำเสนอธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในประเทศอินเดีย … Read more