KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series-สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต

Facebook

FOOD SAFETY AND NUTRITION SECURITY SERIES

สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต

หัวข้อแรกของ KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series

เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง โดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

จะมีขึ้นวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.45 น.


ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณปรียชาติ จันทโชติ

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ kufsp@hotmail.com

คุณกรุณา จีนถนอม

โทรศัพท์ 062-591-6596 หรือ innolabthailand@gmail.com