Meet the Food Expert by FI

Facebook

MEET THE FOOD EXPERT BY FI

Food Innopolis จัดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและต้องการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญแบบ one on one ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

กิจกรรม Meet the Food Expert by FI” หัวข้อ “การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม

อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา


กำหนดจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6HuJwGHay6WmSo3m6

ปิดรับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)

ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ประกาศผลทางอีเมลวันที่ 2 ธันวาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

FoodInnopolis

bd@foodinnopolis.or.th

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #MeetTheFoodExpert