Meet the Food Expert by FI

Facebook

MEET THE FOOD EXPERT BY FI

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง (High Pressure Process: HPP) มาแล้ว!!

Food Innopolis จัดกิจกรรมขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นแบบ One-on-One ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน HPP เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง รวมไปถึงการขยายตลาดต่อไปในอนาคต ในกิจกรรม *“Meet the Food Expert by FI” หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันสูง (High Pressure Process: HPP)”* ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิติพงศ์  จิตรีโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา


กำหนดจัดกิจกรรม:

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 และ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/rg984T7xHP1Js14a7

ปิดรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)

ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ *อีเมล* แจ้งกำหนดการและลิงค์สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ประกาศผลทางอีเมล 25 สิงหาคม 2566

รับจำนวนจำกัด เพียง 12 บริษัทเท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis