ข่าวสารและกิจกรรม

NAC2023

Facebook NAC2023 ลงทะเบียน [NAC2023] เวทีนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมครั้งสำคัญของ

Read More »

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้รีทอร์ท”

Facebook สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้รีทอร์ท” ลงทะเบียน

Read More »