NSTDA Deep Tech Acceleration Cohort 2

Facebook

NSTDA DEEP TECH ACCELERATION COHORT2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C)

เปิดรับสมัครทีมวิจัย หรือ ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป

เข้าร่วมโครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration Cohort 2


สมัครเลย หากท่านมีผลงานวิจัย/เทคโนโลยี ระดับ TRL 4 ขึ้นไปในสาขา ดังนี้

1. Food Technology

2. Health Care*

3. IOT for Smart Industry

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ดัง Link

https://forms.gle/G7eN5j2hHbw85TfZA


ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

Food Technology

คุณปณิธาน ปิติไกรศร

Tel:  095 519 4539

E-Mail: panithan.pit@nstda.or.th

Health Care

คุณศรีทิพย์ อุชชิน

Tel: 085 907 9077

E-Mail: srithip@nstda.or.th

IOT for Smart Industry

คุณเสาวภาพ รักษาพราหมณ์

Tel: 081 443 8724

E-Mail: saowapap.rag@nstda.or.th


(*) สำหรับผลงาน Health Care เน้นอุปกรณ์และระบบเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

โดยผู้สมัครต้องเป็น Startup หรือ SME ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องมียอดจำหน่ายผลงานดังกล่าวแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าโครงการเพื่อการทำมาตรฐานที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด