Share on facebook
Facebook

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหาร ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด From Local to Global”

เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #7 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง

ท่านจะได้รับ

 • การอบรม และ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละหัวข้อ กว่า 10 ท่าน!!
 • โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
 • การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก Food Innopolis และเครือข่าย
 • เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator

สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
 • บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารขององค์กร
 • มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจในแนวคิด Transform Food SMEs From Local to Global!!!

กำหนดการโครงการ

 • เปิดรับสมัครวันนี้ – 25 ตุลาคม 2563
 • สัมภาษณ์คัดเลือกและประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ: 27-29 ตุลาคม 2563
 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน ที่ โรงแรม Kantary hill จังหวัดเชียงใหม่: 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563
 • คัดเลือกและแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ: กำหนดภายหลังการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม*

 • 1 ท่าน 15,000 บาท
 • 2 ท่าน 20,000 บาท
 • มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรมฝึกอบรม

* ไม่รวมค่าเดินทาง

หลักสูตรที่ Food SMEs ต้องเรียน!!

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่าง

—> https://forms.gle/uR73MqTrWdoFSBMz6

หรือ Facebook Page: Padthai by Food Innopolis

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

091-7135433 (กรองจิตร สมใส)