PADTHAI Social Enterprise #2

Facebook

PADTHAI SOCIAL ENTERPRISE #2

*เปิดรับสมัครแล้วในโครงการ PADTHAI Social Enterprise #2″*

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ


*สิ่งที่ท่านจะได้รับ*

*การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน

*การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม

*โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

*การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจร โดย One Stop Service จาก FoodInnopolis และหน่วยงานเครือข่าย

*เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ FoodInnopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator


*สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้*

*ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise

*ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจ ให้มีกลไกของ Social Enterprise

*ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจที่มีแนวคิด และต้องการสร้างธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterprise

*ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหารใน รูปแบบ Social Enterprise เช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น


*กำหนดการโครงการ*

*เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565

*ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ: 7 ตุลาคม 2565

*ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก: 8 – 28 ตุลาคม   2565

*ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมในจังหวัดเชียงราย 2 วัน: 19 – 20 พฤศจิกายน 2565

*อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 4 คืน ณ โรงแรม แสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย: 21 – 25 พฤศจิกายน 2565

*ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม*

*1 ท่าน 18,000 บาท

*2 ท่าน 25,000 บาท

*มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

*รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม

* ไม่รวมค่าเดินทาง


สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่าง

—> https://forms.gle/hJwbYUxtiP3nwLvu9

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis


ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

091-7135433 (กรองจิตร สมใส)