Smart Food Factory: A digital Transformation

Share on facebook
Facebook

SMART FOOD FACTORY: A DIGITAL TRANSFORMATION

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา Smart Food Factory: A digital Transformation”

(อุตสาหกรรมอาหารในยุค 4.0: การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล)

ให้ความรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย


วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 15.30 น.

ณ Hall 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

งาน TIF & FOOD PACK ASIA 2021


สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/nUT5cpbpBLHZ5zZm6