Share on facebook
Facebook


เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์): นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation – Nationwide Online  BootCamp 2020: Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation)”

โอกาสพิเศษ! สำหรับ

  • นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ
  • อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

มาร่วมเรียนรู้:

  • เทรนด์อาหารโลกและการใช้ชีวิตในอนาคต
  • มรดกภูมิปัญญาอาหารของประเทศไทย
  • การแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหาร
  • การสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

รับชมพร้อมกัน ผ่านทาง Facebook Live

“FI Innovation Contest” และ Facebook มหาวิทยาลัยเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารทั่วประเทศ

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง

https://forms.gle/RxTSW9NGUmojCoXQA

ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page: FI Innovation Contest (https://www.facebook.com/Foodinnopolisinnovationcontest)

#FIA_NBC

#FIA_NBC_ONLINE

#FIA_NBC_LIVE

#FIA_NationwideBootCamp

#FIA_BOOTCAMP