สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์จากรัฐบาล


บริษัทสามารถเลือกขอรับสิทธิประโยชน์ ได้ดังนี้

 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำกัดวงเงิน และลดหย่อนได้อีก 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
 • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 • อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้
 • อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Work Permit and Visa Facilitation for Foreign Specialists and Researchers) โหลดไฟล์ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร
 • ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติ
 • พิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวรสำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติ

มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 200%

สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สิทธิประโยชน์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 • คูปองนวัตกรรม (Innovation Voucher)
 • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 • ITAP
 • Talent Mobility
 • Work Integrated Learning
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Accept Privacy policy