Food Market Access

Food Market Access แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก่อนการทำวิจัยนวัตกรรมอาหาร โดยมีการใช้เครื่องมือทางการตลาด เพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัย และผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และตลาดเป้าหมาย ก่อนการลงทุนทำวิจัย หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเชื่อมโยงบริการและสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดต่าง ๆ เช่น การค้าขายปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และการส่งออกไปต่างประเทศ

Gallery Food Market Access

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษ

Special Platforms

Food Innopolis บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศในทุกภูมิภาค เกิดเป็นแพลตฟอร์ม การให้บริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในทุกระดับ ได้แก่