Future Food Lab

Future Food Lab เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มของเมืองนวัตกรรมอาหาร ที่สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีความสนใจในการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้การดูแล และให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารจากมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร โดย “ผู้ประกอบการจะมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยตนเอง”ซึ่งในปัจจุบัน Future Food Lab มีทั้งสิ้น 7 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ

Gallery Future Food Lab

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษ

Special Platforms

Food Innopolis บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศในทุกภูมิภาค เกิดเป็นแพลตฟอร์ม การให้บริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในทุกระดับ ได้แก่