Functional Food & Ingredients

แพลตฟอร์มสนับสนุนการทำวิจัย และนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น เชื่อมโยงบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการวิจัย พัฒนา

Rectangle 517
วิจัย และนวัตกรรม
Mask group
ส่วนผสมฟังก์ชัน
Rectangle 519
โพรไบโอติด
Mask group (1)
โรงงานต้นแบบ

Gallery Functional Food & Ingredients

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษ

Special Platforms

Food Innopolis บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศในทุกภูมิภาค เกิดเป็นแพลตฟอร์ม การให้บริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในทุกระดับ ได้แก่