Food Maker Space

Food Maker Space Platform คือ แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงบริการการด้านพื้นที่สำหรับนำไอเดีย มาทดลองปฏิบัติจริงที่พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ครัวสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลต่อไป โดย Food Innopolis ได้รวมรวมข้อมูลหน่วยงานเครือขายที่ให้บริการพื้นที่ FoodMaker Space และเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่สนใจให้เข้าถึงพื้นที่นั้นๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้เครื่องมือและพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Gallery Food Maker Space

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษ

Special Platforms

Food Innopolis บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศในทุกภูมิภาค เกิดเป็นแพลตฟอร์ม การให้บริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในทุกระดับ ได้แก่