Food Innopolis ทำถึง จับมือ Food Innopolis @ KMITL เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Food Innopolis ทำถึง จับมือ Food Innopolis @ KMITL เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยสำคัญในการทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เส้น”

เมื่อวันที่ 22- 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย Food Innopolis @ KMITL จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยสำคัญในการทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เส้น” ณ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านเส้น

เริ่มต้นกิจกรรมวันแรกด้วยการให้ข้อมูลบริการต่าง ๆ ของ Food Innopolis และที่มาของความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ โดย คุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Food Innopolis ต่อด้วย รศ. ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแป้งและวิทยาศาสตร์เบเกอรี่ ได้บรรยายเพื่อปูพื้นฐาน และฉายภาพรวมของเส้นประเภทต่าง ๆ วัตถุดิบและปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะเส้นแต่ละประเภท จากนั้นในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำเส้นจากแป้งข้าวเจ้า (เส้นก๋วยจั๊บญวน) ซึ่งใช้สูตรที่แตกต่างกันไปเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การการดูแลและการให้คำแนะนำจากทีมวิทยากรอย่างใกล้ชิด หลังจากได้ทดลองทำเส้นตัวตนเองเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันอภิปรายผลกับ รศ. ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล เพื่อทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อคุณภาพเส้น โดยใช้ตัวอย่างที่ได้ทดลองทำประกอบการอภิปรายผล เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วันที่สอง รศ. ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล  และ ผศ.ดร. กรรณิการ์ กุลยะณี ได้บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตเส้น และ เทรนด์นวัตกรรมของเส้นทางเลือกสุขภาพ และมีการสาธิตการทำเส้นทางเลือกเพื่อสุขภาพจากเห็ดหูหนู ด้วยเทคนิค Spherification จากนั้นในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทำเส้นจากแป้งสาลี (บะหมี่) สูตรต่างๆ และปิดท้ายด้วยการร่วมกันอภิปรายผลถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเส้นจากแป้งสาลี เรียกได้ว่าตลอดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เส้น รวมไปถึงฝึกปฏิบัติจริง และยังสามารถนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไปปรับใช้กับผลิตเส้นของตนเองต่อไปได้

สำหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของ Food Innopolis สามารถติดตามได้ผ่านทาง www.facebook.com/foodinnopolis และเว็บไซต์ www.foodinnopolis.or.th

ข่าวสารและกิจกรรม