One Stop Service

ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในการบริการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร
โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย

บริการสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

1. สนับสนุนข้อมูลนักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาคมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ
2. การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
3. การเชื่อมโยง และประสานงานกับนักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญ ในภาครัฐ และ สถาบันวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้

  • การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการให้คำปรึกษา โครงการจ้างวิจัย หรือโครงการร่วมวิจัย รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
  • การพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารให้ตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้า หรือ ตลาดเป้าหมาย
  • การพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร

4. การให้ความรู้ด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงข้อมูลด้านการตลาดสำหรับการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งในรูปแบบการสัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่สำหรับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

1. สนับสนุนข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับโรงงานต้นแบบ ทั้งในหน่วยงานภาคมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ
2. สนับสนุนข้อมูลห้องปฏิบัติการ และบริการวิเคราะห์ทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
3. สนับสนุนข้อมูลห้องปฏิบัติการ บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบด้านกลิ่นรส ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และการประเมินทางประสาทสัมผัส
4. สนับสนุนข้อมูล และการให้บริการพื้นที่สำหรับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Maker Space) และพื้นที่ห้องปฏิบัติการสำหรับพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ (Future Food Lab) และระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)
5. สนับสนุนข้อมูลพื้นที่เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเครือข่าย Food Innopolis เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์ประสานงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการในภาคเอกชน พร้อมสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ
6. ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Ingredient’s Library)
7. ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (Packaging’s Library)

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมทางด้านอาหาร

1. ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
2. ข้อมูลด้านกฎ ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
4. ข้อมูลเทรนด์นวัตกรรม เทคโนโลยี และการตลาดด้านอาหาร
5. การให้บริการประเมินศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
6. การจับคู่ทางธุรกิจ
7. การเชื่อมโยง และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งใน และ ต่างประเทศ

บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ และการสนับสนุนทางด้านการเงิน

1. สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
3. ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงกับแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
4. ข้อมูลแหล่งทุน และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

พื้นที่เช่าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

  • พื้นที่เช่าเพื่อการทำวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในรูปแบบที่ให้บริษัทเข้ามาตกแต่งเอง (Modular Design) และแบบพร้อมใช้ (Ready-to-move-in lab) รวมทั้งมีที่ดินเปล่าสำหรับสร้างอาคาร/ศูนย์วิจัย และสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Pilot Plant)

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษ

Special Platforms

Food Innopolis บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศในทุกภูมิภาค เกิดเป็นแพลตฟอร์ม การให้บริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในทุกระดับ ได้แก่