การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

สวทช. โดย Food Innopolis ร่วมกับ ITAP ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร” เพื่อรับฟังความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ เตรียมความพร้อมในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

หัวข้อการบรรยาย

*กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์

*การจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพและการให้คำปรึกษาในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์

พิเศษ การให้คำปรึกษาแบบ One on One โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร (ช่วงบ่าย)

วิทยากร

คุณอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คุณทิพย์วิมล จุลหาญกิจ เภสัชกรชำนาญการ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

คุณฐิติกานต์ เพาะโภชน์ เภสัชกรปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

คุณชัยรัตน์ พึ่งเพียร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองอาหาร

ใน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง INC2 ONE NORTH (A-B) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ลงทะเบียนได้ที่ Link https://forms.gle/8awefPzQh6HiQFAX9    

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณนัฐฐยา วงษ์สวัสดิ์ โทร. 0943404333

คุณมารุต ใจหลัก โทร. 0819421897

ข่าวสารและกิจกรรม