Food Innopolis ผนึกกำลัง ITAP จัดกิจกรรมสัมมนา “การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร” ภายใต้โครงการ “การให้คำปรึกษาการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร” มุ่งหวังยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา Food Innopolis และ ITAP สวทช. ได้จัดกิจกรรมสัมมนา “การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“การให้คำปรึกษาการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ราย

เริ่มต้นกิจกรรมในช่วงเช้าโดย คุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Food Innopolis กล่าวให้การต้อนรับทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลโครงการ “การให้คำปรึกษาการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Food Innopolis และ ITAP เพื่อมุ่งหวังยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้คัดเลือกผู้ประกอบการอาหารกว่า 10 บริษัทเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำคำปรึกษาการพัฒนา /ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ โดยตลอดโครงการฯ ผู้ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสในการเข้าร่วมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และการได้รับคำปรึกษาแบบ One on One จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอาหาร สำหรับกิจกรรมสัมมนา “การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร” เป็นกิจกรรมแรกของโครงการฯ ที่นอกจากผู้ผ่านการคัดเลือกกว่า 10 บริษัทแล้ว ยังเปิดโอกาสให้มีประกอบการด้านอาหาร อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ราย ซึ่งสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คุณทิพย์วิมล จุลหาญกิจ เภสัชกรชำนาญการ และคุณฐิติกานต์ เพาะโภชน์ เภสัชกรปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ ที่มาให้ข้อมูลการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพและการให้คำปรึกษาในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ และ คุณชัยรัตน์ พึ่งเพียร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองอาหาร ร่วมแชร์ข้อมูลและตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร และช่วงบ่ายทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจของ Food Innopolis ได้ร่วมให้คำปรึกษาแบบ One on One กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารของตนเองต่อไป  

ท่านใดที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ Food Innopolis ยังมีกิจกรรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารอีกมากมาย ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทาง www.facebook.com/foodinnopolis และเว็บไซต์ www.foodinnopolis.or.th

ข่าวสารและกิจกรรม