Food Innopolis ผสานพลัง ITAP สนับสนุนผู้ประกอบการอาหารเรียนรู้เครื่องมือทางการตลาด มุ่งหวังยกระดับธุรกิจอาหารผ่านการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย” ภายใต้โครงการ “การให้คำปรึกษาการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา Food Innopolis และ ITAP สวทช. ร่วมกับทีมวิทยากรจาก Agro-Industrial Innovation & Management (AIM) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย” ณ ห้อง CC405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ให้กับผู้ประกอบการกว่า 10 บริษัท ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“การให้คำปรึกษาการพัฒนา / ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร”

โดยการอบรมในวันแรก คุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Food Innopolis ได้ให้ข้อมูลและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการที่จะช่วยผู้ประกอบการอาหารในการพัฒนาและ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการอบรมหัวข้อแรก “การวิเคราะห์คุณค่า ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และตลาด” โดย ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ ที่ได้ฉายภาพให้เห็นถึงธุรกิจอาหารและการตลาดในแต่ละยุค รวมให้หลักการในการวิเคราะห์คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (FAB) และให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้ฝึกปฏิบัติจริงกับ workshop ที่ 1 การวิเคราะห์คุณค่าผลิตภัณฑ์ หัวข้อต่อมาคือ “การยืนยันกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งทางการตลาด” โดย ดร.คุณาลัย พลอยดนัย ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) พูดถึงเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ พร้อมยกตัวอย่างในการแบ่ง Segments ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และนำไปฝึกปฏิบัติจริงใน workshop ที่ 2 เพื่อให้สามารถระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Targeting) และสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้โดยการใช้เครื่องมือจากการอบรม สำหรับวันสุดท้าย ผศ.วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์ ได้สอนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ “โมเดลธุรกิจเบื้องต้น (Business Model Canvas)” ให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเกี่ยวกับ Business Model Canvas หรือ BMC สามารถวิเคราะห์และจัดทำ BMC เบื้องต้นได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ

ตลอดกิจกรรมทั้งสองวันนอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์คุณค่าผลิตภัณฑ์ แบ่งกลุ่มลูกค้า และสามารถวางโมเดลธุรกิจเบื้องต้นได้ ยังได้มีโอกาสในการปรึกษาเชิงลึกกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก AIM รวมไปถึง ITAP และ Food Innopolis อย่างใกล้ชิด ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการอาหารด้วยกันที่เข้าร่วมอบรม  

สำหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของ Food Innopolis สามารถติดตามได้ผ่านทาง www.facebook.com/foodinnopolis และเว็บไซต์ www.foodinnopolis.or.th

ข่าวสารและกิจกรรม