Food Talks 2024 #4

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2024 #4 “นวัตกรรมเรื่องเส้น ปัจจัยจำเป็นที่ต้องรู้” มาร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภทของเส้นและปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเส้นอย่างรอบด้านที่ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้ใช้จริง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ถูกใจผู้บริโภคและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

โดย รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอบเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (Live) พร้อมกัน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ผ่านทาง Live Facebook: FoodInnopolis

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/tEFRqomkWcpxz93J8

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

ข่าวสารและกิจกรรม