เมืองนวัตกรรมอาหาร [Food Innopolis]

จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

บริการของเมืองนวัตกรรมอาหาร

บริการสนับสนุนการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

- แนะนำ เชื่อมโยงนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้ประกอบการ เพื่อทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร - จัดสัมมนา อบรม และการแลกเปลี่ยนแนวโน้ม ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

บริการข้อมูลด้านการวิเคราะห์ทดสอบ

-ให้บริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ -ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการใช้บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัยที่่ทันสมัยในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ และการสนับสนุนทางด้านการเงิน

-สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI -สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 300% -ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย -โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับโลก

เชื่อมโยงความร่วมมือด้านการทำวิจัย, การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการจัดอบรม สัมนาร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ

FI Special Platforms

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพบตฟอร์มพิเศษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารของประเทศ และตอบสนองต่อความของผู้ประกอบการ